Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013


Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013 phần 1

Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013 phần 2