chúng ta có thể tổ chức 1 buổi lễ cho người anh e của chúng ta k nhỉ
cầu sự bình an cho tất cả mọi người nữa chứ