LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG BÙI CHU LẦN THỨ XI - NĂM 2016

Chủ đề: "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 118, 1)
Bài hát chủ đề: Du ca tình yêu


Anh chị em Linh Hoạt Viên thân mến: Lễ Truyền...