Mình nghĩ có thêm mục chung nữa lấy tên là Chia buồn hay phân ưu gì cũng được để cầu nguyện cho các gia đình, người thân của tất cả anh chị em sinh viên Bùi Chu, coi như một sự chia sẻ nỗi buồn của...