Ax.ax thứ 2 không biết nên không đi, giờ quên hết luôn rùi hjx. Đọc cũng chẳng hiểu gì hết cả.