Hôm nay ngày 13/10/2013 giáo Xứ Ninh Mỹ thay mặt địa phận chầu trọng thể mình và máu thánh Chúa
và cầu nguyện cho công việc xây dựng thánh đường giáo xứ