các bạn vào trang web của hội để thảo luận 1 số vấn đề nhé
http://khuyenan.org/home/