Bàn Tay Giêsu
Tác giả: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Nhóm Lửa Hồng

Download tại đây:
http://www.fileden.com/files/2008/11/6/2176512/BanTayGieSuNhomLuaHong.mp3