Tập Tin Đính Kèm 674
nhà thờ giáo xứ Vinh Phú
xã Nghĩa Hải- Nghĩa Hưng