hi. tương lai là thành viên tích cực của nhóm đây, mới vào nhóm mà đã hô hào được mọi người rồi.hi