PDA

View Full Version : Mời anh chị em xem "full video trại hè học sinh – sinh viên lần thứ iv năm 2014 của hội sinh viên cNguyenTu2501
24-09-2014, 11:05 AM
MỜI ANH CHỊ EM XEM "FULL VIDEO TRẠI HÈ HỌC SINH – SINH VIÊN LẦN THỨ IV NĂM 2014 CỦA
HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO HẠT LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT"

VIDEO 1:

https://www.youtube.com/watch?v=UgpuvM9wgeg&list=UUwdMG--0zZphNe8k64v3RUw

VIDEO 2:

https://www.youtube.com/watch?v=yvcp01j6lgg&index=5&list=UUwdMG--0zZphNe8k64v3RUw