PDA

View Full Version : giáo hạt Phú Nhaituongnamxu
04-11-2008, 09:15 PM
Linh mục quản hạt: Vic.Trần Ngọc Bút
Nhà Thờ Phú NhaiGiáo Xứ Phú Nhai
Xuân Phương, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Cát Phú
Xuân Phú, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Kính Danh
Xuân Trung, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Lạc Thành
Xuân Phú, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ An Phú
Xuân Ðài, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Quần Cống
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Nghiệp Thổ (Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa)
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Thánh Thể
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Vạn Lộc
Xuân Phong, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Bùi Chu
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Cát Xuyên
Xuân Thành, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Hạc Châu
Xuân Châu, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Kiên Lao
Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Liên Thủy
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Lục Thủy
Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Ngọc Tiên
Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Thủy Nhai
Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Trung Linh
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam ÐịnhGiáo Xứ Xuân Dương
Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Ðịnh