PDA

View Full Version : Tổng hợp ảnh các nhà thờ họ thuộc đền thánh Liễu Đềtuongnamxu
01-05-2012, 04:57 PM
Tổng hợp hình ảnh các nhà thờ giáo họ thuộc giáo xứ đền thánh Liễu Đề


Nhà thờ họ Giáp Giáo- đền thánh Liễu Đề:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348724.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348724.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348724.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348745.jpg

Nhà thờ giáo họ Nhân Thọ- đền thánh Liễu Đề:

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348847.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348851.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348851.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348847.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348861.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348863.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348869.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64348858.jpg

Nhà thờ giáo họ An Thọ- đền thánh Liễu Đề
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399095.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399097.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57298820.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57298851.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/57298851.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399101.jpgNhà thờ họ Liêu Hải- Đền thánh Liễu Đề:

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399223.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399203.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399194.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399186.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399209.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399218.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64399231.jpg