PDA

View Full Version : Lễ Phục Sinh Giáo Xứ Ngưỡng Nhân Năm 2012vì yêu
12-04-2012, 03:32 PM
Lễ Phục Sinh Giáo Xứ Ngưỡng Nhân Năm 2012 Chung một niềm tin, cùng một trí hướng về một Cha trên Trời, Giáo Xứ Ngưỡng Nhân cũng hòa cùng niềm tin trong đức mến và đức ái đã cử hành một tuần thánh thật long trọng và sốt sáng.
Năm nay Giáo Xứ đã giao trọng trách vào hai giáo giáp là:
Giáo Giáp Trung : đảm nhiệm làm Nhà Mồ
Giáo Giáp Đông : đảm nhiệm làm quan tài và táng xác Chúa

Nhờ ơn trên cùng với sự nhiệt tình hy sinh của Cha tránh Xứ cùng Cha Giáo Thanh, ban hành giáo cùng hai giáo giáp đã tổ chức cuộc kỉ niệm TAM NHẬT VƯỢT QUA thật sốt sáng và thành công.

và sau đây là một số hình ảnh điểm qua :

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0286.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0286.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0288.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0288.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0289.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0289.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0301.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0301.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0300.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0300.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0303.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0303.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0315.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0315.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0321.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0321.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0323.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0323.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0327.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0327.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0329.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0329.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0331.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0331.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0338.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0338.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0341.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0341.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0343.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0343.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0344.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0344.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0358.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0358.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0360.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0360.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0359.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0359.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0382.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0382.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0392.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0392.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0402.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0402.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0404.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0404.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0408.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0408.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0422.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0422.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0427.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/Hinh0427.jpg)


ẢNH LỄ CHÚA KHẢI HOÀN

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121500.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121500.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121494.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121494.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121492.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121492.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121488.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121488.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121486.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121486.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121483.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121483.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121485.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121485.jpg)

http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121480.jpg (http://i1058.photobucket.com/albums/t416/gxnguongnhan/lephucsinh/080420121480.jpg)