PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 114 CN 04/03/2012Phạm Văn Quân
04-03-2012, 02:28 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 114 – Chúa Nhật ngày 04/03/2012
Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 405- 406


Phần Toát yếu


405. H. Quyền bính trong xã hội được đặt trên nền tảng nào? (Sách GLCG số 1897-1902; 1918-1920)
T. Mọi cộng đồng nhân loại đều cần có một quyền bính hợp pháp/ để bảo đảm trật tự/ và góp phần vào việc thực hiện công ích./ Quyền bính này đặt nền tảng trên bản tính con người,/ vì phù hợp với trật tự được Thiên Chúa thiết lập.

406. H. Khi nào quyền bính được thực thi hợp pháp? (Sách GLCG số 1901-1904; 1921-1922)
T. Quyền bính được thực thi cách hợp pháp khi hoạt động vì công ích/ và sử dụng các phương tiện được phép về mặt luân lý/ để đạt được công ích ấy./ Vì thế,/ các thể chế chính trị phải được thiết lập/ do quyết định tự do của các công dân/ và họ phải tuân giữ nguyên tắc "Nhà nước pháp chế",/ trong đó luật pháp là tối thượng/ chứ không phải ý muốn độc đoán của một số người./ Các luật lệ bất công/ và các biện pháp trái nghịch với trật tự luân lý/ không bó buộc lương tâm con người.

boy_quanphuong
05-03-2012, 07:41 PM
Môt ban? toat yeu rat co y nghja.,.