PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 107 CN 15/01/2012Phạm Văn Quân
29-01-2012, 07:37 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 107 – Chúa Nhật ngày 15/01/2012

Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 377 - 379


Phần Toát yếu377. H. Nhân đức là gì? (Sách GLCG số 1803, 1833)
T. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên/ và kiên trì để làm điều thiện./ "Mục đích của một đời sống nhân đức/ là trở nên giống Thiên Chúa" (Thánh Grêgôriô thành Nyssa). Có những nhân đức nhân bản/ và những nhân đức đối thần.

378.H. Các nhân đức nhân bản là gì? (Sách GLCG số 1804; 1810-1811; 1834; 1839)
T. Các nhân đức nhân bản là những xu hướng thường xuyên/ và kiên trì của lý trí và ý chí/ nhằm điều chỉnh các hành vi của chúng ta,/ điều tiết các đam mê/ và hướng dẫn nếp sống chúng ta/ cho phù hợp với lý trí và đức tin./ Nhờ đạt được và củng cố thường xuyên/ bằng các hành vi luân lý tốt,/ các nhân đức nhân bản được ân sủng Thiên Chúa thanh luyện và nâng cao.


379. H. Các nhân đức nhân bản chính là gì? (Sách GLCG số 1805; 1834)
T. Đó là các nhân đức được gọi là các nhân đức căn bản./ Tất cả các nhân đức khác đều quy tụ quanh các nhân đức này/ và các nhân đức này là nền tảng cho đời sống đạo đức./ Đó là khôn ngoan,/ công bằng,/ can đảm và tiết độ.