PDA

View Full Version : Bạn đã biết...?pil_ket
09-12-2011, 06:36 PM
Giaos xứ NGƯỠNG NHÂN
Địa chỉ : Đội 2 Giao Nhân Giao Thủy Nam Định
MỪNG ĐẠI LỄ TRÙNG TU THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ NGƯỠNG NHÂN
Lịch sử làng

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=ULKfV2tLW7DX4 &v=KfV2tLW7DX4

sơ lược về GX.Ngưỡng Nhân

http://www.youtube.com/watch?list=UL6Kh9aeED-h4&feature=player_detailpage&v=6Kh9aeED-h4
tiết mục của giwois trẻ GX

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=ULaBdYyDtQJZc &v=aBdYyDtQJZc

http://www.youtube.com/watch?list=ULRuf15RU-kLE&feature=player_detailpage&v=Ruf15RU-kLE

http://www.youtube.com/watch?list=ULe7AfWSgps0A&feature=player_detailpage &v=e7AfWSgps0A

Thánh lễ cắt băng

http://www.youtube.com/watch?v=UKQVA0XW7cA&list=ULUKQVA0XW7cA&feature=pla yer_detailpage

http://www.youtube.com/watch?list=UL-z5REibLnNA&feature=player_detailpage&v=-z5REibLnNA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=UL5ZI52v-k84o&v=5ZI52v-k84o

pil_ket
11-12-2011, 10:22 PM
quái thật chẳng thấy ai bl...?