PDA

View Full Version : Kinh Ro Sa cổ - Đặc sản Bùi chu...jcquoctinh
17-10-2011, 11:19 PM
KINH ROSA
Mở: Phép ngắm Mân côi nguyên cội rễ, suy ơn chuộc tội loài người thế, Phục sinh đến chết, chết Phục sinh. Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể. Đội ơn Đức Mẹ Chúa Trời, xin vì phép ngắm Mân côi Thánh này. Ban ơn soi sáng bởi trời, cùng ban sự sống đời đời cho con.
Mùa Vui

Ngắm thứ nhất: Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh, Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa. Chịu thay nhân vẹn Đức Đồng Trinh. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vị sự nhiệm mầu này rủ thương. Cho con lòng vững đá vàng, vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

Ngắm thứ hai: Isave Thánh đã già cả, Chúa định mang thai con cách lạ. Đến viếng thai con khỏi tội truyền. Con trong lòng Mẹ mừng tạ. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cầu xin Chúa cả Thiên đàng, cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.

Ngắm thứ ba: Be-lem phong cảnh cực trần ai, Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay. Máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm, Thiên thần mừng rỡ Chúa ra đời. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con được ở khiêm nhường, chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.

Ngắm thứ tư: Mẫu hoàng vâng giữ lời truyền dạy, đem Chúa vào đền xin chuộc lấy. Thày cả xưng ra thật Chúa Trời, nguyện xin ẵm lấy cùng thờ lạy. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con khiết tịnh nêu gương, đáng nên hưởng phúc Thiên Đàng mai sau.

Ngắm thứ năm: Lễ rồi Con lạc Mẹ tìm Con, lòng Mẹ ba ngày rất héo hon. Đoạn trở vào đền tìm lại thấy, Con về thảo kính đến khi khôn. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng thật ăn năn, noi gương phúc đức siêng năng vâng lời.

Tạ: Con cám mến ngợi khen Đức Mẹ, đã hưởng phần vui vẻ lạ thay. Vui vì khi thấy Sứ Chúa sai, truyền tin là chịu thai thánh Tử. Vui vì Isave thánh nữ, khỏi tội từ trong thai. Vui vì khi thấy Chúa ra đời, Thiên thần hát mừng Người cách lạ. Vui vì Chúa vào đền thờ cả, thánh Simi kính tạ khen Người. Vui vì Con lạc mất ba ngày, tìm lại thấy trong nơi Đền Thánh. Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính, xin giàn ra trong tính phần vui. Cho chúng con hưởng phúc trên trời, được hằng sống đời đời vui vẻ.

Mùa Thương

Ngắm thứ nhất: Sự vui qua, sự sầu lại kế. Lòng Đức Bà như bể dạt dào, khi thấy Con chịu khốn khó bao, thì Người cũng phải đau đớn hết. Chúa vào cầu nguyện trong vườn diệt, thấy tội loài người lòng thảm thiết. Máu trộn mồ hôi đổ tóa ra, phó mình vào nộp tòa quan xét. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được sức vững vàng, chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

Ngắm thứ hai: Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha, sáng ngày dinh trấn giải vào tra. Lại đem cột đá mang dây trói, đánh cả và mình thịt nát ra. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Soi cho con mọn biết đường, trách mình vì tội đã thường phạm liên.

Ngắm thứ ba: Mặc cho áo đỏ như vua giả, đầu đội mũ gai thâu suốt cả. Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan, lại quỳ gối nhạo giơ tay vả. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được đức khiêm nhường, hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha.

Ngắm thứ tư: Khi quan luận án giết đà phê, Thánh giá đem cho vác nặng nề đau đớn. Vừa đi vừa ngã xuống, hung đồ buộc cổ kéo lôi đi. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Giữ con đừng để ngang đàng, cứ nương Thánh giá theo đường Chúa đi.

Ngắm thứ năm: Thảm thay xô ngửa trên Thánh giá, đanh đóng chân tay thâu xuốt cả. Chúa chịu đền thay hết tội đời, Mẹ như dao sắc thâu qua dạ. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Tha con khỏi các nợ nần, khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

Tạ: Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ, khi con vì tội thế đền bồi. Thương con đã đổ máu mồ hôi, chịu quân dữ bắt nơi vườn diệt. Thương con chịu thâu đêm thảm thiết, chịu đánh đòn nát hết thịt mình. Thương con, đầu đội mũ gai quanh, mặc áo đỏ như hình vua giả. Thương con chịu vác Thánh giá, gượng vác đi mà ngã khốn thay. Thương con chịu đanh đóng chân tay, cùng chịu chết vì loài người thế. Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ, trong lòng nên như bể đắng cay. Xin vì những sự thảm thiết này, cho con được ăn mày phần phúc.

Mùa Mừng

Ngắm thứ nhất: Sự thương khó đã qua khỏi lúc, những sự mừng bỗng chốc tiếp theo. Vì các ơn rất lạ rất nhiều, Đức Mẹ được kể sao cho xiết. Xác quàn hang đá khỏi ba ngày, sống lại uy nghi sáng láng thay. Đức Mẹ thấy con mừng quá bội, Tông đồ mặt ủ bỗng lên tươi. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sạch tội mọi đàng, cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.

Ngắm thứ hai: Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự, dặn dò Thánh mẫu cùng đầy tớ. Khuyên con ở lại Chúa lên trời, bên hữu ngôi Cha tòa Chúa ngự. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con lòng mến Thiên đàng, hằng hằng ra sức tìm đàng để lên.

Ngắm thứ ba: Thánh mẫu tông đồ hội hợp nhau, Thánh thần lưỡi lửa xuống trên đầu. Soi cho biết tiếng muôn ngàn nước, ban sức thiêng liêng giảng đạo màu. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sức mạnh vững vàng, xưng ra Đạo thánh sửa sang trong ngoài.

Ngắm thứ tư: Nữ vương đến tuổi đầy ơn phúc, thánh tử thiên thần đều xuống rước. Hồn xác lên trời rất tốt lành, hưởng muôn muôn phúc ai suy được. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Đến cơn hấp hối phi thường, cho con khỏi mắc trước phường Satan.

Ngắm thứ năm: Chúa cả ba ngôi thưởng Nữ vương, ngự trên thần thánh nước Thiên đàng. Ban quyền xem sóc loài người thế, là Mẹ cầu bầu để Chúa thương. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng giữ trung cần, đáng nên chầu chực hưởng phần phúc riêng.

Tạ: Con cám mến ngợi khen kính nhớ, sự Đức Bà mừng rỡ con mình. Mình khi thấy Chúa đã phục sinh, rất sáng láng tốt lành hơn trước. Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc, các Thiên thần đón rước tưng bừng. Mừng khi Chúa Thánh thần đã hiện xuống ban ơn cả thể. Mừng khi thấy mình toan giã thế, Con xuống mừng rước Mẹ lên trời. Mừng vì được ơn cả ba ngôi, ban tòa Chúa ngự nơi trọng nhất. Sự vui mừng rất bền rất thật. Lòng Đức Bà càng rất khoan thay, xin vì những sự vui mừng này. Cho chúng con đời đời mừng rỡ. Ba phần tóm lại mười lăm chục, cám mến khong khen khong cứu thục. Mọi phúc treo gương rất sáng soi, soi lên sẽ được muôn vàn phúc. Mười lăm sự ngắm về lần hạt, các ơn các ích thiêng liêng. Tóm lại cách chung riêng thay thảy, mừng sự vui Đức Bà xem thấy. Sứ ba ngôi chào mẹ truyền tin, ngôi thứ hai xuống ở cùng liên, được hưởng các ơn riêng phần rỗi. Bởi sự thương thấy con chuộc tội, chịu gian nan vì lỗi trăm đường, lòng Đức Bà đau đớn thảm thương, các sự khó cũng dường như phải. Bởi sự mừng, mừng con sống lại, Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn, cho đến khi lìa khỏi thế gian. Các phúc trọng Chúa ban đầy rẫy, vì ba sự Vui Thương Mừng ấy, giúp đỡ con chuộc lấy loài người. Lại nên vườn hoa rất lạ thay, cho thánh hội đời đời hưởng ngoạn. Chữ rằng, chiết ngành thiêng đó nên truy gốc, rót mạch ngon nọ phải rõ nguồn. Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng, xưa nay đã giàn trên trái đất, dễ cây phúc đượm nguồn tốt bượt. Lá ngành đua thật rất rôm ra, bao phủ che mát mẻ ôn hòa. Hoa đỏ trắng ngần xanh, giãi thơ rằng: ruộng thiêng sạch rộng xinh tươi bấy, hoa nhiệm trắng hồng sức nức thay. Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay, gẫm xuân chính cảnh trời hạnh phúc.
Hết.

MariaHao
17-10-2011, 11:21 PM
hình như bây giờ giới trẻ chẳng mấy người thuộc kinh này nữa
hic hic chuyện đáng buồn
ở quê e mọi người thường đọc câu đầu là: "phép ngắm Rosa nguyên cội rễ, suy ơn chuộc tội loài người thế, tử sinh nhi, tử tử nhi sinh, công nghiệp vô cùng khôn xiết kể"
bây giờ đọc câu đầu bài này thấy khó quá hic

jcquoctinh
17-10-2011, 11:30 PM
Đọc kinh này lên, nghe uy nghiêm lắm
- EM sắp sếp lịch mời mọi người về phòng đọc, rất thánh thiêng em ạ..

MariaHao
17-10-2011, 11:33 PM
Đọc kinh này lên, nghe uy nghiêm lắm
- EM sắp sếp lịch mời mọi người về phòng đọc, rất thánh thiêng em ạ..
sắp xếp kiểu gì hả a????
ở quê vào tháng Rosa mọi người thường đọc kinh này mà
nghe như hát ấy nên dễ thuộc hihi

huytap8489
17-10-2011, 11:36 PM
em cũng thuộc kinh này.Ngày trước gia đình em rất hay đọc vào tháng mân côi,lâu rùi không ở nhà nên cũng không đọc.Ước gì có người đọc cùng thì hay quá

MariaHao
17-10-2011, 11:37 PM
em cũng thuộc kinh này.Ngày trước gia đình em rất hay đọc vào tháng mân côi,lâu rùi không ở nhà nên cũng không đọc.Ước gì có người đọc cùng thì hay quá

có e nè haha
e cũng thích đọc kinh Rosa cổ
khi nào 2 a e mình cùng đọc đê hehe

huytap8489
17-10-2011, 11:39 PM
KINH ROSA
Mở: Phép ngắm Mân côi nguyên cội rễ, suy ơn chuộc tội loài người thế, Phục sinh đến chết, chết Phục sinh. Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể. Đội ơn Đức Mẹ Chúa Trời, xin vì phép ngắm Mân côi Thánh này. Ban ơn soi sáng bởi trời, cùng ban sự sống đời đời cho con.
Mùa Vui

Ngắm thứ nhất: Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh, Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa. Chịu thay nhân vẹn Đức Đồng Trinh. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vị sự nhiệm mầu này rủ thương. Cho con lòng vững đá vàng, vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

Ngắm thứ hai: Isave Thánh đã già cả, Chúa định mang thai con cách lạ. Đến viếng thai con khỏi tội truyền. Con trong lòng Mẹ mừng tạ. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cầu xin Chúa cả Thiên đàng, cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.

Ngắm thứ ba: Be-lem phong cảnh cực trần ai, Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay. Máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm, Thiên thần mừng rỡ Chúa ra đời. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con được ở khiêm nhường, chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.

Ngắm thứ tư: Mẫu hoàng vâng giữ lời truyền dạy, đem Chúa vào đền xin chuộc lấy. Thày cả xưng ra thật Chúa Trời, nguyện xin ẵm lấy cùng thờ lạy. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con khiết tịnh nêu gương, đáng nên hưởng phúc Thiên Đàng mai sau.

Ngắm thứ năm: Lễ rồi Con lạc Mẹ tìm Con, lòng Mẹ ba ngày rất héo hon. Đoạn trở vào đền tìm lại thấy, Con về thảo kính đến khi khôn. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng thật ăn năn, noi gương phúc đức siêng năng vâng lời.

Tạ: Con cám mến ngợi khen Đức Mẹ, đã hưởng phần vui vẻ lạ thay. Vui vì khi thấy Sứ Chúa sai, truyền tin là chịu thai thánh Tử. Vui vì Isave thánh nữ, khỏi tội từ trong thai. Vui vì khi thấy Chúa ra đời, Thiên thần hát mừng Người cách lạ. Vui vì Chúa vào đền thờ cả, thánh Simi kính tạ khen Người. Vui vì Con lạc mất ba ngày, tìm lại thấy trong nơi Đền Thánh. Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính, xin giàn ra trong tính phần vui. Cho chúng con hưởng phúc trên trời, được hằng sống đời đời vui vẻ.

Mùa Thương

Ngắm thứ nhất: Sự vui qua, sự sầu lại kế. Lòng Đức Bà như bể dạt dào, khi thấy Con chịu khốn khó bao, thì Người cũng phải đau đớn hết. Chúa vào cầu nguyện trong vườn diệt, thấy tội loài người lòng thảm thiết. Máu trộn mồ hôi đổ tóa ra, phó mình vào nộp tòa quan xét. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được sức vững vàng, chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

Ngắm thứ hai: Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha, sáng ngày dinh trấn giải vào tra. Lại đem cột đá mang dây trói, đánh cả và mình thịt nát ra. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Soi cho con mọn biết đường, trách mình vì tội đã thường phạm liên.

Ngắm thứ ba: Mặc cho áo đỏ như vua giả, đầu đội mũ gai thâu suốt cả. Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan, lại quỳ gối nhạo giơ tay vả. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được đức khiêm nhường, hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha.

Ngắm thứ tư: Khi quan luận án giết đà phê, Thánh giá đem cho vác nặng nề đau đớn. Vừa đi vừa ngã xuống, hung đồ buộc cổ kéo lôi đi. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Giữ con đừng để ngang đàng, cứ nương Thánh giá theo đường Chúa đi.

Ngắm thứ năm: Thảm thay xô ngửa trên Thánh giá, đanh đóng chân tay thâu xuốt cả. Chúa chịu đền thay hết tội đời, Mẹ như dao sắc thâu qua dạ. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Tha con khỏi các nợ nần, khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

Tạ: Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ, khi con vì tội thế đền bồi. Thương con đã đổ máu mồ hôi, chịu quân dữ bắt nơi vườn diệt. Thương con chịu thâu đêm thảm thiết, chịu đánh đòn nát hết thịt mình. Thương con, đầu đội mũ gai quanh, mặc áo đỏ như hình vua giả. Thương con chịu vác Thánh giá, gượng vác đi mà ngã khốn thay. Thương con chịu đanh đóng chân tay, cùng chịu chết vì loài người thế. Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ, trong lòng nên như bể đắng cay. Xin vì những sự thảm thiết này, cho con được ăn mày phần phúc.

Mùa Mừng

Ngắm thứ nhất: Sự thương khó đã qua khỏi lúc, những sự mừng bỗng chốc tiếp theo. Vì các ơn rất lạ rất nhiều, Đức Mẹ được kể sao cho xiết. Xác quàn hang đá khỏi ba ngày, sống lại uy nghi sáng láng thay. Đức Mẹ thấy con mừng quá bội, Tông đồ mặt ủ bỗng lên tươi. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sạch tội mọi đàng, cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.

Ngắm thứ hai: Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự, dặn dò Thánh mẫu cùng đầy tớ. Khuyên con ở lại Chúa lên trời, bên hữu ngôi Cha tòa Chúa ngự. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con lòng mến Thiên đàng, hằng hằng ra sức tìm đàng để lên.

Ngắm thứ ba: Thánh mẫu tông đồ hội hợp nhau, Thánh thần lưỡi lửa xuống trên đầu. Soi cho biết tiếng muôn ngàn nước, ban sức thiêng liêng giảng đạo màu. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sức mạnh vững vàng, xưng ra Đạo thánh sửa sang trong ngoài.

Ngắm thứ tư: Nữ vương đến tuổi đầy ơn phúc, thánh tử thiên thần đều xuống rước. Hồn xác lên trời rất tốt lành, hưởng muôn muôn phúc ai suy được. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Đến cơn hấp hối phi thường, cho con khỏi mắc trước phường Satan.

Ngắm thứ năm: Chúa cả ba ngôi thưởng Nữ vương, ngự trên thần thánh nước Thiên đàng. Ban quyền xem sóc loài người thế, là Mẹ cầu bầu để Chúa thương. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng giữ trung cần, đáng nên chầu chực hưởng phần phúc riêng.

Tạ: Con cám mến ngợi khen kính nhớ, sự Đức Bà mừng rỡ con mình. Mình khi thấy Chúa đã phục sinh, rất sáng láng tốt lành hơn trước. Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc, các Thiên thần đón rước tưng bừng. Mừng khi Chúa Thánh thần đã hiện xuống ban ơn cả thể. Mừng khi thấy mình toan giã thế, Con xuống mừng rước Mẹ lên trời. Mừng vì được ơn cả ba ngôi, ban tòa Chúa ngự nơi trọng nhất. Sự vui mừng rất bền rất thật. Lòng Đức Bà càng rất khoan thay, xin vì những sự vui mừng này. Cho chúng con đời đời mừng rỡ. Ba phần tóm lại mười lăm chục, cám mến khong khen khong cứu thục. Mọi phúc treo gương rất sáng soi, soi lên sẽ được muôn vàn phúc. Mười lăm sự ngắm về lần hạt, các ơn các ích thiêng liêng. Tóm lại cách chung riêng thay thảy, mừng sự vui Đức Bà xem thấy. Sứ ba ngôi chào mẹ truyền tin, ngôi thứ hai xuống ở cùng liên, được hưởng các ơn riêng phần rỗi. Bởi sự thương thấy con chuộc tội, chịu gian nan vì lỗi trăm đường, lòng Đức Bà đau đớn thảm thương, các sự khó cũng dường như phải. Bởi sự mừng, mừng con sống lại, Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn, cho đến khi lìa khỏi thế gian. Các phúc trọng Chúa ban đầy rẫy, vì ba sự Vui Thương Mừng ấy, giúp đỡ con chuộc lấy loài người. Lại nên vườn hoa rất lạ thay, cho thánh hội đời đời hưởng ngoạn. Chữ rằng, chiết ngành thiêng đó nên truy gốc, rót mạch ngon nọ phải rõ nguồn. Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng, xưa nay đã giàn trên trái đất, dễ cây phúc đượm nguồn tốt bượt. Lá ngành đua thật rất rôm ra, bao phủ che mát mẻ ôn hòa. Hoa đỏ trắng ngần xanh, giãi thơ rằng: ruộng thiêng sạch rộng xinh tươi bấy, hoa nhiệm trắng hồng sức nức thay. Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay, gẫm xuân chính cảnh trời hạnh phúc.
Hết.

Hình như còn đoạn mở đầu nữa chứ anh Tỉnh: Vườn Rosa bao quanh trái đất,cảnh thiên nhiên thật rất dịu hiền,thử truy cùng cho đến căn nguyên...

MariaHao
17-10-2011, 11:46 PM
Hình như còn đoạn mở đầu nữa chứ anh Tỉnh: Vườn Rosa bao quanh trái đất,cảnh thiên nhiên thật rất dịu hiền,thử truy cùng cho đến căn nguyên...
Để e nhớ lại coi đoạn đầu thế nào hic
"Vườn Rosa bao quanh Trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền. tưởng chi cùng cho đến căn nguyên, xem ai đã gây nên vậy ta?
Bởi ông thánh Đaminh cha cả, thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man. Người lo buồn nguyện ngắm kêu van, xin Đức mẹ cực khoan thương đoái
Đức mẹ thương xuống ơn rộng rãi, trao tràng châu, chuyền hãy giảng khuyên
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên, sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã"
e quên mất đoạn tiếp rùi
ai ghi lại cho e vs hic hic

tranhong
17-10-2011, 11:58 PM
Để e nhớ lại coi đoạn đầu thế nào hic
"Vườn Rosa bao quanh Trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền. tưởng chi cùng cho đến căn nguyên, xem ai đã gây nên vậy ta?
Bởi ông thánh Đaminh cha cả, thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man. Người lo buồn nguyện ngắm kêu van, xin Đức mẹ cực khoan thương đoái
Đức mẹ thương xuống ơn rộng rãi, trao tràng châu, chuyền hãy giảng khuyên
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên, sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã"
e quên mất đoạn tiếp rùi
ai ghi lại cho e vs hic hic
e Hảo nhà mình thuộc kinh ấy chứ nhỉ? lâu rùi chị ko đọc nên cũng quên không nhớ lắm, mai chắc phải gọi về cho bà ngoại bảo bà đọc cho chép lại,hi

haianonline
18-10-2011, 12:07 AM
bây giờ mình mới được nghe tới kinh này, thực sự từ trước tới giờ cũng đi rất nhiều, nhưng mà chưa thấy ai đọc cả, đọc cứ thấy nó khó khó thế nào.:D:D

huytap8489
18-10-2011, 12:11 AM
Để e nhớ lại coi đoạn đầu thế nào hic
"Vườn Rosa bao quanh Trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền. tưởng chi cùng cho đến căn nguyên, xem ai đã gây nên vậy ta?
Bởi ông thánh Đaminh cha cả, thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man. Người lo buồn nguyện ngắm kêu van, xin Đức mẹ cực khoan thương đoái
Đức mẹ thương xuống ơn rộng rãi, trao tràng châu, chuyền hãy giảng khuyên
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên, sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã"
e quên mất đoạn tiếp rùi
ai ghi lại cho e vs hic hic

hình như tiếp nè :Người vâng cứ giảng không sao lãng, thấy lòng người khác cả chi xưa,kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa, Phường tà bỗng ra tan nát,thế gian bỗng tự nhiên ra khác,ruộng uy nghi cỏ rác bớt dần,Thánh hội từng bừng mở công ơn,hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.

MariaHao
18-10-2011, 12:13 AM
hình như tiếp nè :Người vâng cứ giảng không sao lãng, thấy lòng người khác cả chi xưa,kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa, Phường tà bỗng ra tan nát,thế gian bỗng tự nhiên ra khác,ruộng uy nghi cỏ rác bớt dần,Thánh hội từng bừng mở công ơn,hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.
đúng rùi a Tập
tiếp sau đó là "thưa rằng" rùi bắt đầu vào đoạn của a Tỉnh
haha thế là đc bài hoàn chỉnh rùi
thấy thích quá hihi

agapao_90
18-10-2011, 12:15 AM
em suốt ngày nghe kinh này tuy nhiên kinh này em chỉ thuộc có đúng 1 câu:
vườn rosa bao quanh trái đất
hit hit hit

huytap8489
18-10-2011, 12:15 AM
Hình như kinh trọn vẹn đây (sau khi lắp ghép của Jcquoctinh $ MariaHao va Huytap8489)


Vườn Rosa bao quanh Trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền.Thủ truy cùng cho đến căn nguyên, xem ai đã gây nên tội vậy ta?
Bởi ông thánh Đaminh cha cả, thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man. Người lo buồn nguyện ngắm kêu van, xin Đức mẹ cực khoan thương đoái
Đức mẹ thương xuống ơn rộng rãi, trao tràng châu, truyền hãy giảng khuyên
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên, sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã
,Người vâng cứ giảng không sao lảng, thấy lòng người khác cả chi xưa,kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa, Phường tà bỗng ra tan nát,thế gian bỗng tự nhiên ra khác,ruộng uy nghi cỏ rác bớt dần,Thánh hội từng bừng mở công ơn,hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.

Mở: Phép ngắm Mân côi nguyên cội rễ, suy ơn chuộc tội loài người thế, Phục sinh đến chết, chết Phục sinh. Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể. Đội ơn Đức Mẹ Chúa Trời, xin vì phép ngắm Mân côi Thánh này. Ban ơn soi sáng bởi trời, cùng ban sự sống đời đời cho con.
Mùa Vui

Ngắm thứ nhất: Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh, Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa. Chịu thay nhân vẹn Đức Đồng Trinh. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vị sự nhiệm mầu này rủ thương. Cho con lòng vững đá vàng, vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

Ngắm thứ hai: Isave Thánh đã già cả, Chúa định mang thai con cách lạ. Đến viếng thai con khỏi tội truyền. Con trong lòng Mẹ mừng tạ. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cầu xin Chúa cả Thiên đàng, cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.

Ngắm thứ ba: Be-lem phong cảnh cực trần ai, Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay. Máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm, Thiên thần mừng rỡ Chúa ra đời. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con được ở khiêm nhường, chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.

Ngắm thứ tư: Mẫu hoàng vâng giữ lời truyền dạy, đem Chúa vào đền xin chuộc lấy. Thày cả xưng ra thật Chúa Trời, nguyện xin ẵm lấy cùng thờ lạy. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này rủ thương. Cho con khiết tịnh nêu gương, đáng nên hưởng phúc Thiên Đàng mai sau.

Ngắm thứ năm: Lễ rồi Con lạc Mẹ tìm Con, lòng Mẹ ba ngày rất héo hon. Đoạn trở vào đền tìm lại thấy, Con về thảo kính đến khi khôn. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng thật ăn năn, noi gương phúc đức siêng năng vâng lời.

Tạ: Con cám mến ngợi khen Đức Mẹ, đã hưởng phần vui vẻ lạ thay. Vui vì khi thấy Sứ Chúa sai, truyền tin là chịu thai thánh Tử. Vui vì Isave thánh nữ, khỏi tội từ trong thai. Vui vì khi thấy Chúa ra đời, Thiên thần hát mừng Người cách lạ. Vui vì Chúa vào đền thờ cả, thánh Simi kính tạ khen Người. Vui vì Con lạc mất ba ngày, tìm lại thấy trong nơi Đền Thánh. Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính, xin giàn ra trong tính phần vui. Cho chúng con hưởng phúc trên trời, được hằng sống đời đời vui vẻ.

Mùa Thương

Ngắm thứ nhất: Sự vui qua, sự sầu lại kế. Lòng Đức Bà như bể dạt dào, khi thấy Con chịu khốn khó bao, thì Người cũng phải đau đớn hết. Chúa vào cầu nguyện trong vườn diệt, thấy tội loài người lòng thảm thiết. Máu trộn mồ hôi đổ tóa ra, phó mình vào nộp tòa quan xét. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được sức vững vàng, chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

Ngắm thứ hai: Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha, sáng ngày dinh trấn giải vào tra. Lại đem cột đá mang dây trói, đánh cả và mình thịt nát ra. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Soi cho con mọn biết đường, trách mình vì tội đã thường phạm liên.

Ngắm thứ ba: Mặc cho áo đỏ như vua giả, đầu đội mũ gai thâu suốt cả. Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan, lại quỳ gối nhạo giơ tay vả. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Cho con được đức khiêm nhường, hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha.

Ngắm thứ tư: Khi quan luận án giết đà phê, Thánh giá đem cho vác nặng nề đau đớn. Vừa đi vừa ngã xuống, hung đồ buộc cổ kéo lôi đi. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này thảm thương. Giữ con đừng để ngang đàng, cứ nương Thánh giá theo đường Chúa đi.

Ngắm thứ năm: Thảm thay xô ngửa trên Thánh giá, đanh đóng chân tay thâu xuốt cả. Chúa chịu đền thay hết tội đời, Mẹ như dao sắc thâu qua dạ. Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Tha con khỏi các nợ nần, khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

Tạ: Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ, khi con vì tội thế đền bồi. Thương con đã đổ máu mồ hôi, chịu quân dữ bắt nơi vườn diệt. Thương con chịu thâu đêm thảm thiết, chịu đánh đòn nát hết thịt mình. Thương con, đầu đội mũ gai quanh, mặc áo đỏ như hình vua giả. Thương con chịu vác Thánh giá, gượng vác đi mà ngã khốn thay. Thương con chịu đanh đóng chân tay, cùng chịu chết vì loài người thế. Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ, trong lòng nên như bể đắng cay. Xin vì những sự thảm thiết này, cho con được ăn mày phần phúc.

Mùa Mừng

Ngắm thứ nhất: Sự thương khó đã qua khỏi lúc, những sự mừng bỗng chốc tiếp theo. Vì các ơn rất lạ rất nhiều, Đức Mẹ được kể sao cho xiết. Xác quàn hang đá khỏi ba ngày, sống lại uy nghi sáng láng thay. Đức Mẹ thấy con mừng quá bội, Tông đồ mặt ủ bỗng lên tươi. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sạch tội mọi đàng, cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.

Ngắm thứ hai: Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự, dặn dò Thánh mẫu cùng đầy tớ. Khuyên con ở lại Chúa lên trời, bên hữu ngôi Cha tòa Chúa ngự. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con lòng mến Thiên đàng, hằng hằng ra sức tìm đàng để lên.

Ngắm thứ ba: Thánh mẫu tông đồ hội hợp nhau, Thánh thần lưỡi lửa xuống trên đầu. Soi cho biết tiếng muôn ngàn nước, ban sức thiêng liêng giảng đạo màu. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Cho con sức mạnh vững vàng, xưng ra Đạo thánh sửa sang trong ngoài.

Ngắm thứ tư: Nữ vương đến tuổi đầy ơn phúc, thánh tử thiên thần đều xuống rước. Hồn xác lên trời rất tốt lành, hưởng muôn muôn phúc ai suy được. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này đoái thương. Đến cơn hấp hối phi thường, cho con khỏi mắc trước phường Satan.

Ngắm thứ năm: Chúa cả ba ngôi thưởng Nữ vương, ngự trên thần thánh nước Thiên đàng. Ban quyền xem sóc loài người thế, là Mẹ cầu bầu để Chúa thương. Lạy ơn Đức Mẹ cam thay, xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn. Cho con lòng giữ trung cần, đáng nên chầu chực hưởng phần phúc riêng.

Tạ: Con cám mến ngợi khen kính nhớ, sự Đức Bà mừng rỡ con mình. Mình khi thấy Chúa đã phục sinh, rất sáng láng tốt lành hơn trước. Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc, các Thiên thần đón rước tưng bừng. Mừng khi Chúa Thánh thần đã hiện xuống ban ơn cả thể. Mừng khi thấy mình toan giã thế, Con xuống mừng rước Mẹ lên trời. Mừng vì được ơn cả ba ngôi, ban tòa Chúa ngự nơi trọng nhất. Sự vui mừng rất bền rất thật. Lòng Đức Bà càng rất khoan thay, xin vì những sự vui mừng này. Cho chúng con đời đời mừng rỡ. Ba phần tóm lại mười lăm chục, cám mến khong khen khong cứu thục. Mọi phúc treo gương rất sáng soi, soi lên sẽ được muôn vàn phúc. Mười lăm sự ngắm về lần hạt, các ơn các ích thiêng liêng. Tóm lại cách chung riêng thay thảy, mừng sự vui Đức Bà xem thấy. Sứ ba ngôi chào mẹ truyền tin, ngôi thứ hai xuống ở cùng liên, được hưởng các ơn riêng phần rỗi. Bởi sự thương thấy con chuộc tội, chịu gian nan vì lỗi trăm đường, lòng Đức Bà đau đớn thảm thương, các sự khó cũng dường như phải. Bởi sự mừng, mừng con sống lại, Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn, cho đến khi lìa khỏi thế gian. Các phúc trọng Chúa ban đầy rẫy, vì ba sự Vui Thương Mừng ấy, giúp đỡ con chuộc lấy loài người. Lại nên vườn hoa rất lạ thay, cho thánh hội đời đời hưởng ngoạn. Chữ rằng, chiết ngành thiêng đó nên truy gốc, rót mạch ngon nọ phải rõ nguồn. Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng, xưa nay đã giàn trên trái đất, dễ cây phúc đượm nguồn tốt bượt. Lá ngành đua thật rất rôm ra, bao phủ che mát mẻ ôn hòa. Hoa đỏ trắng ngần xanh, giãi thơ rằng: ruộng thiêng sạch rộng xinh tươi bấy, hoa nhiệm trắng hồng sức nức thay. Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay, gẫm xuân chính cảnh trời hạnh phúc.
Hết.

MariaHao
18-10-2011, 12:17 AM
mọi người nếu có thể thì nên thường xuyên đọc kinh này trong tháng Mân Côi nha
đọc thấy hay mà ý nghĩa lắm đó hi

huytap8489
18-10-2011, 12:27 AM
có e nè haha
e cũng thích đọc kinh Rosa cổ
khi nào 2 a e mình cùng đọc đê hehe
hehe
cùng nhau đọc hả
thế thì tốt quá

MariaHao
18-10-2011, 12:28 AM
hehe
cùng nhau đọc hả
thế thì tốt quá
hì hì sắp xếp lịch đi
tối thứ 4 hàng tuần, tới sớm đọc kinh hehe
đồng ý thì nói liền hic hic

huytap8489
18-10-2011, 12:30 AM
Gì chứ đọc kinh là việc của anh rùi.hehe

Phạm Văn Quân
18-10-2011, 12:30 AM
Cảm ơn các anh chị nhé, đúng là sau khi rời khỏi mái ấm gia đình, hầu như sinh viên nói chung đều quên hết kinh và coi là lười đọc kinh đi. Cảm ơn mọi người đã cùng gợi nhớ, nhắc lại, làm em lại nhớ về những tháng ngày còn ở nhà! Cứ tới tháng Mân côi là tối nào cũng ăn cơm thật nhanh, đi lễ về thật nhanh để đi tới các gia đình để đọc kinh. Ôi cảnh đó thật háo hức, giờ nhớ lại mà thấy chảy nước mắt các anh chị ạ! Em nhớ nhà quá! :(( :(( :((

huytap8489
18-10-2011, 12:32 AM
bây giờ mình mới được nghe tới kinh này, thực sự từ trước tới giờ cũng đi rất nhiều, nhưng mà chưa thấy ai đọc cả, đọc cứ thấy nó khó khó thế nào.:D:D
Thực ra kinh này cũng dễ đọc thui.
nếu chú ý đọc đi đọc lại mấy làn là thuộc mà.
Kinh này cũng là 1 kinh cổ rất hay

MariaHao
18-10-2011, 12:32 AM
Gì chứ đọc kinh là việc của anh rùi.hehe
thế thì tối thứ 4 liệu mà tới sớm đọc kinh
e sẽ tới kiểm tra haha
uhm đúng đó, kinh này có nhạc điệu mà hihi
đọc vài lần là thuộc
mình có được học kinh này đâu, toàn tới nhà thờ rùi đọc theo các bà các cụ thế là thuộc hi

huytap8489
18-10-2011, 12:34 AM
Cảm ơn các anh chị nhé, đúng là sau khi rời khỏi mái ấm gia đình, hầu như sinh viên nói chung đều quên hết kinh và coi là lười đọc kinh đi. Cảm ơn mọi người đã cùng gợi nhớ, nhắc lại, làm em lại nhớ về những tháng ngày còn ở nhà! Cứ tới tháng Mân côi là tối nào cũng ăn cơm thật nhanh, đi lễ về thật nhanh để đi tới các gia đình để đọc kinh. Ôi cảnh đó thật háo hức, giờ nhớ lại mà thấy chảy nước mắt các anh chị ạ! Em nhớ nhà quá! :(( :(( :((
Hôm nay đọc lại mình cảm thấy xúc động và nhớ người thân quá.hic lâu rùi không về quê

MariaHao
18-10-2011, 12:50 AM
trước câu "phép ngắm rosa nguyên cội rễ....' có thêm từ "thưa rằng" nhé mọi người

An-Tôn
18-10-2011, 02:45 AM
sa0 mình nghe kinh này lạ quá, ở mình mình chưa nghe ai đọc cả hay tại mình ko để ý nhỉ ???

hatcai
18-10-2011, 10:19 AM
Mình có nghe nói tới kinh này,nhưng nay mới biết nội dung. Đúng là đặc sản của Bùi Chu, cổ quá cơ.hì.

tranhong
18-10-2011, 11:42 AM
sa0 mình nghe kinh này lạ quá, ở mình mình chưa nghe ai đọc cả hay tại mình ko để ý nhỉ ???
Kinh này có lâu rùi mà anh, chắc tại chỗ anh ít đọc kinh này thôi chứ dưới xứ em thấy xuất hiện từ lâu lắm rồi, cứ đên tháng Mân Côi là các bà quản lại cất kinh này,trong sách Kinh Toàn Niên của giáo phận Bùi Chu vẫn có kinh này mà.

huytap8489
18-10-2011, 12:42 PM
Kinh này có lâu rùi mà anh, chắc tại chỗ anh ít đọc kinh này thôi chứ dưới xứ em thấy xuất hiện từ lâu lắm rồi, cứ đên tháng Mân Côi là các bà quản lại cất kinh này,trong sách Kinh Toàn Niên của giáo phận Bùi Chu vẫn có kinh này mà.
Đúng rùi.trong sách toàn niên có đó.Kinh trên này chỉ do truyền miệng thui nên có 1 số câu chữ chưa chuẩn.nếu các bạn muốn đọc thì nên tham khảo sách toàn niên.

MariaHao
18-10-2011, 12:52 PM
a Tập ui, vẫn thiếu một đoạn nữa
e chỉ nhớ 1 vài câu nữa thui hic
sau đoạn của anh còn có đoạn: "Thưa rằng, mộc bản thủy nguyên giai hữu tự, rất thánh chi khởi khởi vô song, bởi đâu....thánh chi đồ, phải........."
hic e k nhớ rõ nữa, cuối tuần về quê phải coi lại sách Toàn niên mới đc hic

slaveofgod
18-10-2011, 01:04 PM
Một đặc sản mà chit có Bùi Chu mới có, rất đáng đc UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa :)
Cho dù có đi bất kỳ phương trời nào mà có nghe thấy kinh này thì biết ngay đó là người Bùi Chu, hihi