PDA

View Full Version : Bài hát: Bàn Tay GiêsuGioanCanh
22-05-2009, 01:57 PM
Bàn Tay Giêsu
Tác giả: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Nhóm Lửa Hồng
http://www.fileden.com/files/2008/11/6/2176512/BanTayGieSuNhomLuaHong.mp3
Download tại đây:
http://www.fileden.com/files/2008/11/6/2176512/BanTayGieSuNhomLuaHong.mp3 (http://www.fileden.com/files/2008/11/6/2176512/BanTayGieSuNhomLuaHong.mp3)