PDA

View Full Version : Những giám mục ngườiViệt nào đã coi sóc Giáo phậnBùi Chumua_buon_94nd
12-07-2011, 10:40 PM
Từ khi giáo phận Bùi Chu được
trao cho hàng giáo sĩ bản quốc,
đã có các vị giám mục người Việt
coi sóc Giáo phận là:
- Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn
(1935 - 1948);
- Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi
(1950 - 1954);
- Đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh
(1960 - 1974);
- Đức cha Đaminh Lê Hữu Cung
(1975 - 1987);
- Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất
(1987 - 1999);
- Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
(2001 - ) và
- Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ,
Gm. phụ tá (2006 - 2009).