PDA

View Full Version : Viếng đàng thánh giá Chúatuanlinhxd4k5
06-04-2009, 04:06 AM
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con đi con đường thánh giá mà Chúa đã một lần đi vào sự chết của Ngài để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa hướng dẫn tâm trí, ký ức và đặc biệt trái tim chúng con trên hành trình này, để chúng con có thể thấy và cảm nhận được những gì Chúa đã một lần làm vì yêu chúng con và toàn thể nhân loại.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, xin Mẹ ở cạnh bên chúng con như xưa Mẹ ở bên cạnh Con của Mẹ trong những giây phút cuối cùng của Ngài trên trần gian này.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
THE FIRST STATION

JESUS IS CONDEMNED TO DEATH
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm01.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Matthew 27:23 ?Pilate said, "Why, what bad thing has He done?" But they cried out all the more, "Nail Him to a cross!"
Lord Jesus, Word made flesh, Light for our dark world and hope for all mankind. You have come to save us, may we never leave you. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

NƠI THỨ NHẤT

CH?A GI?SU BỊ KẾT ÁN TỬ H?NH
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Matthêu 27:23 Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Dân chúng càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!"
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã trở thành xác phàm, thành Ánh Sáng cho thế giới tối tăm và hy vọng cho toàn thể nhân loại. Chúa đã đến để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con không bao giờ lìa xa Chúa. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
THE SECOND STATION
JESUS CARRIES THE HEAVY CROSS
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm02.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 19:17 Carrying the cross himself he went out to what is called the Place of the Skull, in Hebrew, Golgotha.
By your holy cross, O Jesus, make us strong physically and spiritually so that we will able to take up the cross we must bear to follow you. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ HAI
CH?A GI?SU VÁC THÁNH GIÁ

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 19:17 Chính Người vác lấy thập giá ra đi, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.
Lạy Chúa Giêsu, thánh giá có Chúa giúp chúng con có được sức mạnh về thể xác và tinh thần để chúng con có thể vác lấy thánh giá mà chúng con phải mang để bước đi theo Chúa. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE THIRD STATION
JESUS FALLS THE FIRST TIME
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm03.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 15:18 If the world hates you, realize that it hated me first.
Lord Jesus, you fell when carrying the cross, but rose up again. By your first fall, O Jesus, give your risen grace to me when I fall and cannot rise. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ BA
CH?A GI?SU NG? XUỐNG LẦN THỨ NHẤT
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống đất khi vác thánh giá nhưng Chúa đã đứng dậy. Vì lần ngã xuống lần thứ nhất của Chúa, xin ban cho chúng con ơn sức mạnh trỗi dậy khi chúng con xa ngã mà không thể đứng dậy được.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE FOURTH STATION
JESUS MEETS HIS MOTHER

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm04.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 19,25 Standing by the cross of Jesus were his Mother.
O Mother of my Savior, you stood beside your Son with love and compassion. We need you to be on our side in our loneliness and hurt. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ TƯ
CH?A GI?SU GẶP MẸ NG?I
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 19,25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.
Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ đã đứng bên cạnh Con Mẹ với tình thương và lòng trắc ẩn. Chúng con cần có Mẹ ở bên cạnh chúng con trong lúc cô đơn và đau đớn. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE FIFTH STATION
SIMON HELPS JESUS CARRY THE CROSS
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm05.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Matthew 27,32 As they were going out, they met a Cyrenian named Simon; this man they pressed into service to carry his cross.
Lord Jesus, just as Simon helps you to carry your cross; let us realize that our families, friends and societies also need our help. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ NĂM

?NG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHO CH?A GI?SU
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Mátthêu 27,32 Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.
Lạy Chúa Giêsu, như ông Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng gia đình, bạn bè, xã hội của chúng con cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE SIXTH STATION
VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm06.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Matthew 25:40 And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me?.
Lord Jesus, we are the arms of Jesus reaching out to the world. Help us to generously open our arms and support the poor and unfortunate. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ SÁU
B? VERONICA LAU MẶT CHO CH?A GI?SU
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ
Mátthêu 25:40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những cánh tay nối dài của Chúa đến với thế giới. Xin giúp chúng con rộng lượng mở đôi tay ra và giúp đỡ những người nghèo khổ, người kém may mắn hơn chúng con. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE SEVENTH STATION
JESUS FALLS A SECOND TIME
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm07.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Isaia 53:7 Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth; Like a lamb led to the slaughter or a sheep before the shearers, he was silent and opened not his mouth.
By your second fall, O Lord, remember how weak, helpless and frail we are and come to our assistance. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ BẢY
CH?A GI?SU NG? XUỐNG LẦN THỨ HAI
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Isaia 53:7 Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng.
Lạy Chúa Giêsu, vì lần ngã xuống đất thứ hai của Chúa, xin hãy nhớ đến sự yếu đuối, vô vọng, mỏng dòn của thân phận chúng con là dường nào mà đến trợ giúp chúng con. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE EIGHTH STATION

JESUS MEETS THE WOMEN CRYING FOR HIM
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm08.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Luke 23:28 Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me; weep instead for yourselves and for your children.
Lord Jesus, many times our parents wept for us because they saw us suffering, failing, disobeying. Help us to love our parents more as we grow older and as they grow older too. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ TÁM
CH?A GI?SU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ TH?NH GI?RUSALEM
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Luca 23:28 Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu mình.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần cha mẹ chúng con đã khóc vì chúng con bởi họ thấy chúng con đau khổ, thất bại, và không vâng lời. Xin giúp chúng con yêu cha mẹ mình hơn trong khi chúng con thì khôn lớn còn cha mẹ thì lại già yếu đi. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


THE NINTH STATION
JESUS FALLS A THIRD TIME
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm09.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Philippians 2:7 Rather, He emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance.
Like water poured out, your strength is gone. You fell as if to the dust of death.
Give us the courage before our trials and difficulties and give us patience to go on. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ CHÍN
CH?A GI?SU NG? XUỐNG LẦN THỨ BA
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Philiphê 2:7 Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.
Như nước tuôn ra, sức lực của Chúa cũng vơi dần. Chúa ngã xuống tựa như hạt bụi vùi dập vào sự chết. Xin cho chúng con ơn can đảm trước những thử thách, khó khăn và được bền đỗ để tiếp tục bước đi. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE TENTH STATION
JESUS IS STRIPPED HIS GARMENTS
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm10.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Matthew 27:35 After they had crucified him, they divided his garments by casting lots.
Lord Jesus, teach us that there is no shame in letting go of power, wealth, fame, and possession that our world values highly. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI
CH?A GI?SU BỊ LỘT ÁO RA
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Mátthêu 27:35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con không biết hổ thẹn trong việc từ bỏ quyền lực, giàu sang, danh vọng, của cải mà thế gian cho là rất có giá trị. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE ELEVENTH STATION
JESUS IS NAILED TO THE CROSS
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm11.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
Luke 23:33 When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left.
Jesus, Lord of the universe and of my life, make me compassionate and forgiving to all who hurt me, abuse me and reject me. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI MỘT
CH?A GI?SU CHỊU Đ?NG ĐINH V?O THÁNH GIÁ
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Luca 23:33 Khi đến nơi gọi là "Núi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.
Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của vũ trụ và của đời sống con, xin cho con biết thương xót và tha thứ cho tất cả những ai làm tổn thương con, hành hạ con, từ chối con. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE TWELFTH STATION
JESUS DIES ON THE CROSS
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm12.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 19:30 When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the spirit.
Lord Jesus, thank you for taking up the cross and dying for my sins to save me. I am sorry for everything. I love you with all my heart and soul. Amen.
I am sorry for all my sins. I love you with all my heart and soul. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI HAI
CH?A GI?SU CHẾT TR?N THÁNH GIÁ
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Đứng: Gioan 19:30 Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã vác thánh giá và chịu chết cho tội lỗi của con để cứu chuộc con. Con xin lỗi Chúa tất cả mọi sự. Con yêu Chúa với hết trái tim và hết linh hồn con. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE THIRTEENTH STATION
JESUS IS PLACED IN HIS MOTHER?S ARMS

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm13.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 19:38 After this, Joseph of Arimathea, secretly a disciple of Jesus for fear of the Jews, asked Pilate if he could remove the body of Jesus.
Resting in your Mother?s arms when taken from the cross, you died trusting in your Father?s care, faithful unto death. In every adversity, help us to trust and hope in you. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI BA
CH?A GI?SU ĐƯỢC THÁO ĐANH KHỎI THÁNH GIÁ
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 19:38 ?ng Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống.
An nghỉ trong cánh tay Mẹ hiền khi được tháo đanh khỏi thánh giá, Chúa đã chết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa Chúa, trung thành cho đến chết. Trong mọi nghịch cảnh, xin ban cho chúng con sự tin tưởng và hy vọng vào Chúa. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE FOURTEENTH STATION

JESUS IS PLACED IN THE TOMB
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm14.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 19:42 So they laid Jesus there because of the Jewish preparation day; for the tomb was close by.
Jesus? body was buried in a garden tomb, like a seed fallen into the ground waiting to rise and give fruit. Have mercy on us at the moment of our death, so that we too can rise with you into eternal life. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI BỐN
CH?A GI?SU ĐƯỢC MAI TÁNG TRONG MỒ
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 19:42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.
Xác Chúa được mai táng trong nấm mồ ở khu vườn, như hạt giống gieo vào lòng đất chờ đợi để mọc lên và sinh hoa trái. Xin thương xót chúng con vào giờ chết, để chúng con được sống lại với Chúa vào cõi trường sinh muôn đời. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

THE FIFTEENTH STATION
JESUS IS RESURRECTED FROM THE DEATH
http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/DangThanhGia/DTGTreEm15.jpg
We adore you, O Christ, and we praise you.
Because by your holy cross you have redeemed the world.
John 20:27 He said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe".
Lord Jesus, your resurrection gives us reason and hope to live on this earth. Help us to believe that you are alive, the alpha and omega. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
NƠI THỨ MƯỜI LĂM
CH?A GI?SU SỐNG LẠI
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Gioan 20:27 Chúa Giêsu bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
Lạy Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa cho chúng con mục đích và hy vọng để sống trên đời tạm này. Xin giúp chúng con tin rằng Chúa đang sống, là nguyên thuỷ và cùng đích. Amen.
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
CLOSING PRAYEROur Jesus, our friend, walk with us today.
Hand in hand guide us to learn and to know what is good.
Arm in arm to lead us in your direction and follow your footstep.
Side by side, stay by us to protect us and keep us from sin.
Heart to heart to help us pray, to grow in my faith and in love for others.
Eyes to eyes to see the good of others as you see them.
Face to face to change our lives to all that you want us to be.
Thank You, Jesus, for the special love you have for us through your way of the cross.


Amen.
LỜI NGUYỆN KẾT TH?CLạy Chúa Giêsu, Chúa chúng con, bạn của chúng con, xin đồng hành với chúng con hôm nay.
Tay nắm tay hướng dẫn chúng con học và nhận biết điều gì là tốt lành.
Tay quàng tay dẫn chúng con đi trong đường lối của Chúa và bước theo dấu chân Chúa.
Vai sánh vai ở bên chúng con, bảo vệ chúng con khỏi sa ngã phạm tội.
Tim kề tim giúp chúng con cầu nguyện, lớn lên trong đức tin và trong yêu thương tha nhân.
Mắt trong mắt để con chỉ thấy điều tốt của người khác như Chúa nhìn thấy nơi họ.
Mặt đối mặt để biến đổi đời sống chúng con là tất cả những gì Chúa muốn chúng con là.
Cám ơn Chúa Giêsu về tình yêu đặc biệt Chúa dành cho chúng con qua đường thương khó của Chúa. Amen.