PDA

View Full Version : Hình ảnh lễ khánh thành trung tâm mục vụ GX Đền Thánh Đại Đồngtuongnamxu
30-03-2011, 09:04 AM
http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-020.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-001

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-002.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-003.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-004.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-005.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-006.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-007.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-008.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-009.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-010.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-011.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-012.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-013.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-014.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-015.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-016.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-017.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/TrungTamMucVu-018.jpg

giapnam
30-03-2011, 09:58 AM
Giáo xứ Giáp nam cũng đang có dự định xây lại trung tâm mục vụ mới, hic, không biết bao h mới được như Đai Đồng đây. Đẹp quá, xin chúc mừng giáo xứ Đại Đồng