PDA

View Full Version : Một vài hình ảnh các nhà thờ- lối cũ quay vềtuongnamxu
19-03-2011, 02:54 PM
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/xuanha.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/xuanha2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/xuanha3.jpg

Nhà thờ Xuân Hà

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/trunglao-1.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/trunglao2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/trunglao3.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/trunglao4.jpg
Nhà thờ Trung Lao

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thachbi.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thachbi2.jpg
Nhà thờ Thạch Bi

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/tanly.jpg
Nhà thờ Tân Lý

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quatlam.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quatlam2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quatlam3.jpg
Nhà thờ Quất Lâm

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlieu.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlieu2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlieu4.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlieu3.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlieu5.jpg
Nhà thờ Quần Liêu

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/phuongchinh.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/phuongchinh3.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/phuongchinh2.jpg
Nhà thờ Phương Chính

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlac.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanlac2.jpg
Nhà thờ Quần Lạc

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/quanphuong.jpg
Nhà thờ Quần Phương

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/phunhai.jpg
Nhà thờ Phú Nhai

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/phamphao-1.jpg

Nhà thờ Phạm Pháo

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/ninhmy.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/ninhmy2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/ninhmy3.jpg
Nhà thờ Ninh Mỹ

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/ninhcuong.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/ninhcuong2.jpg
Nhà thờ Ninh Cường

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nguongnhan.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/nguongnhan2.jpg
Nhà thờ Ngưỡng Nhân

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/lienthuy.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/lienthuy2.jpg
Nhà thờ Liên thủy

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/lacdao.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/lacdao2.jpg
Nhà thờ Lạc Đạo

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/buichu.jpg
Nhà thờ Bùi Chu

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/duhieu-1.jpg
Nhà thờ Du Hiếu

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/baodap.jpg
Nhà thờ Báo Đáp

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/bachtinh.jpg
Nhà thờ Bách Tính

tuongnamxu
19-03-2011, 04:36 PM
Trong số các nhà thờ trên đây đã được tu sửa lại gần hết rồi, tiếc thật