PDA

View Full Version : VƯƠng cung thánh ĐƯỜng & ĐỀn thánh trong giáo phẬn bùi chu.minh84
31-12-2010, 11:39 PM
VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG & ĐỀN THÁNH TRONG GIÁO PHẬN B?I CHU.

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ V? NHIỄM NGUY?N TỘI PH? NHAI.


Các Đền thánh của giáo phận Bùi Chu là:

1. Nhà Thờ Đền Thánh Báo Đáp - Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
2. Nhà Thờ Đền Thánh Ninh Cường - Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi.
3. Nhà Thờ Đền Thánh Kiên Lao - Lễ Kính Thánh Gia Thất.
4. Nhà Thờ Đền Thánh Quần Phương - Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
5. Nhà Thờ Đền Thánh Sa Châu - Lễ Kính Thánh Giuse Thợ.
6. Nhà Thờ Đền Thánh Phương Chính - Lễ Kính Thánh Phêrô & Phaolô
7. Nhà Thờ Đền Thánh Trung Lao - Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
8. Nhà Thờ Đền Thánh Đại Đồng - Lễ Kính Trái Tim Chúa Giêsu.
9. Nhà Thờ Đền Thánh Liễu Đề - Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
10. Nhà Thờ Đền Thánh Thức Hóa - Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
11. Nhà Thờ Đền Thánh Hưng Nghĩa - Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
12. (Các bạn thử đoán xem là nhà thờ thờ giáo xứ nào vậy)