PDA

View Full Version : Lễ TTSV bùi Chu 2009vjet_Truong
03-09-2010, 11:55 PM
http://ca4.upanh.com/12.771.16992945.NVE0/dsc09630.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992946.VGy0/dsc09756.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992947.TGT0/dsc09757.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992948.9O20/dsc09765.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992949.CTx0/dsc09781.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992950.czO0/dsc09808.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992951.5dF0/dsc09809.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992952.WlK0/dsc09818.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992953.u9p0/dsc09834.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992954.WUH0/dsc09835.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992955.oEk0/dsc09838.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992956.k330/dsc09839.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992957.Afj0/dsc09841.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992958.ty10/dsc09858.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992959.Pw0/dsc09861.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992960.ZNF0/dsc09873.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992961.m2V0/dsc09878.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992962.obv0/dsc09880.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992963.ZS40/dsc09885.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992964.SLA0/dsc09889.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992965.fio0/dsc09890.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992966.ruc0/dsc09893.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992967.22D0/dsc09894.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992968.pO00/dsc09927.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992969.hgw0/dsc09934.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992970.y4v0/dsc09953.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992971.Oyg0/dsc09958.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992972.Ooy0/img0001.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992973.xWJ0/img0002.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992974.giX0/img0031.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992975.erW0/img0101.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992976.8WZ0/img0127.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992977.An0/img0129.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992978.xBl0/img0130.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992979.2IH0/img0148.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992980.nTx0/img0175.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992981.y240/img0190.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992982.O6p0/img2636.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992983.5QJ0/img2638.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16992984.0iJ0/img2656.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16992985.VMh0/img2726.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16992986.yJ60/img2727.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16992987.GF0/img2728.jpg

vjet_Truong
04-09-2010, 12:00 AM
http://ca5.upanh.com/12.771.16993139.tjx0/1004535.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993140.BwG0/1004536.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993141.6Py0/1004538.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993142.5ZR0/dsc00062.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993143.1Mr0/dsc00065.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993144.sgu0/dsc00083.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993146.jzh0/dsc00088.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993147.3W40/dsc00092.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993148.bhn0/dsc00102.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993149.qM40/dsc00116.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993150.RzV0/dsc00125.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993151.DIJ0/dsc00128.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993153.3ZR0/dsc00129.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993154.pM80/dsc00135.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993155.ZwN0/dsc00139.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993156.luF0/dsc00176.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993157.tk00/dsc00208.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993158.MMd0/dsc00216.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993159.BM20/dsc00224.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993160.el70/dsc00227.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993161.iOA0/dsc00239.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993162.tN40/dsc00244.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993163.U7W0/dsc00246.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993165.50R0/dsc00252.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993166.TxV0/dsc00257.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993167.X2u0/dsc00261.jpg
http://ca2.upanh.com/12.771.16993168.3zk0/dsc00267.jpg
http://ca3.upanh.com/12.771.16993169.kqd0/img1390.jpg
http://ca4.upanh.com/12.771.16993170.cut0/img1391.jpg
http://ca5.upanh.com/12.771.16993171.ip20/img1401.jpg

vjet_Truong
04-09-2010, 01:25 AM
http://ca2.upanh.com/12.772.16994643.pzO0/dsc00138.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994644.9Iv0/dsc00139.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994645.Xa60/dsc00140.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994646.24Y0/dsc00141.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994647.qW50/dsc00142.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994648.Sn10/dsc00143.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994649.56M0/dsc00144.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994650.ivZ0/dsc00145.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994651.Mgq0/dsc00146.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994652.AOb0/dsc00147.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994653.rmV0/dsc00148.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994654.ZrK0/dsc00153.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994655.iG0/dsc00154.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994656.V0p0/dsc00156.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994657.yji0/dsc00157.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994658.PkD0/dsc00158.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994659.VE90/dsc00159.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994660.bTv0/dsc00160.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994661.7tD0/dsc00161.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994662.lyE0/dsc00162.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994663.dtf0/dsc00163.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994664.o7c0/dsc00166.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994665.Kdw0/dsc00167.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994666.Ph90/dsc00168.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994668.12o0/dsc00169.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994670.yd60/dsc00171.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994672.9IJ0/dsc00173.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994673.OGw0/dsc00174.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994674.qJt0/dsc00175.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994675.8Od0/dsc00176.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994676.iFI0/dsc00177.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994677.DPB0/dsc00178.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994678.MlH0/dsc00179.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994679.OO10/dsc00181.jpg

http://ca3.upanh.com/12.772.16994680.7A90/dsc00182.jpg

http://ca4.upanh.com/12.772.16994681.ztP0/dsc00183.jpg

http://ca5.upanh.com/12.772.16994682.Qrw0/dsc00184.jpg

http://ca2.upanh.com/12.772.16994683.5Bl0/dsc00185.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994803.sWn0/dsc00200.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994804.gZN0/dsc00202.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994805.jAh0/dsc00203.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994806.UR0/dsc00204.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994807.F8s0/dsc00205.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994808.gj00/dsc00206.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994809.HzM0/dsc00208.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994810.Wvs0/dsc00209.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994811.m5m0/dsc00211.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994813.FJE0/dsc00212.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994814.etE0/dsc00213.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994815.vj20/dsc00215.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994816.79I0/dsc00216.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994817.YZU0/dsc00218.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994818.pn10/dsc00219.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994819.t1W0/dsc00220.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994820.f110/dsc00221.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994821.lar0/dsc00222.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994822.jSi0/dsc00223.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994823.51h0/dsc00224.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994824.TKy0/dsc00225.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994825.ZFr0/dsc00227.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994826.unX0/dsc00228.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994827.kcF0/dsc00229.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994828.E5r0/dsc00230.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994829.Owl0/dsc00231.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994831.SUW0/dsc00232.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994833.EM10/dsc00234.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994834.qeY0/dsc00235.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994836.c20/dsc00236.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994837.kvC0/dsc00241.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994839.M4t0/dsc00243.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994840.b1T0/dsc00244.jpg

http://ca4.upanh.com/12.773.16994841.kf20/dsc00245.jpg

http://ca5.upanh.com/12.773.16994842.NR20/dsc00246.jpg

http://ca2.upanh.com/12.773.16994843.0GG0/dsc00247.jpg

http://ca3.upanh.com/12.773.16994844.nu0/dsc00248.jpgXem thêm hình ảnh tại Công Giáo Giao Thủy (http://conggiao.giaothuy.com/index.php)

vietcatholic
04-09-2010, 10:12 PM
thanks very much. god bless you

kenken
04-09-2010, 10:22 PM
Hihihihi
Nhìn hình ảnh bà con nhà mình mà thấy vui quá
Hichichic
Ước gì thời gian quay trở lại để em phá thêm chút nữa
HIhihihihi

vjet_Truong
05-09-2010, 09:10 AM
Lễ truyền thống Sinh viên Công giáo giáo phận Bùi Chu tại Liễu Đề


B?I CHU - Lễ Truyền Thống năm nay được tổ chức trong 2 ngày 22-23/07/09 tại Liễu Đề Bùi Chu với chủ đề "Xin Dùng Con Như Khí Cụ Bình An". Ban Truyền Thông SVCG đang có mặt tại giáo xứ Liễu Đề. Chúng tôi xin ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chương trình Thánh Lễ Truyền Thống SVCGBC năm nay.

Ấn tượng đặc biệt đối với Thánh Lễ năm nay với một sân khấu hoành tráng được thiết kế kì công của chính những sinh viên Bùi Chu designer Giuse Vũ Quang Thiệp sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội ? trưởng nhóm Phùng Khoang ? trưởng hạt Tương Nam ? Báo Đáp. Với chủ đề: ? xin dùng con như khí cụ bình an? ? là lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Acc, nhờ vào lòng tin đối với Đức Kitô mà Ngài được mang dấu Thánh của Chúa. Tổng thể sân khấu được thiết kế dựa trên bàn tay phải của Thánh Phanxicô Acc, với mong muốn sinh viên và toàn thể giới trẻ sẽ luôn nhận được sự nâng đỡ và cầu bầu của Ngài cùng với Hội Thánh luôn ủ ấp và nuôi dưỡng thế hệ trẻ.

16h00: khởi động hang loạt các trò chơi tập thể, giao lưu giữa toàn thể giới trẻ các bạn sinh viên trong toàn Giáo Phận như Giáo Hạt Quần Phương, Lạc Đào, Liễu Đề, Tương Nam ? Báo Đáp, Bùi Chu ? Phú Nhai, Đại Đồng ? Thức Hóa, Kiên Chính ? Tứ Trùng và SVCG Tổng GP Hà Nội đã về tham dự và giao lưu. Một không khí đang rất sôi động tại Giáo Xứ Liễu Đề ngày hôm nay ? tinh thần giới trẻ, nhiệt huyết sinh viên, đã làm sống dậy một nguồn sức trẻ nơi đây.

Rất nhiều trò chơi sôi nổi được tổ chức như: ném trứng, thảm bay, bước tiến, ? rất nhiều trò chơi, được tổ chức, không khí hào hứng sôi nổi, hứa hẹn cho sự thành công của Thánh Lễ Truyền Thống SVCG BC.

Khai Mạc, diễu hành, Thượng Cờ

Với sự tham gia của 6 Giáo Hạt trong Giáo Phận gồm: Giáo hạt Phương Chính - Tứ Trùng, Lạc Đạo - Liễu Đề, Bùi Chu ? Phú Nhai; Đại Đồng - Thức Hoá; Quần Phương; Tương Nam ? Báo Đáp; khách mời SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội; Nhóm SVCG Bắc Ninh, nhóm SCCG Lạng Sơn, nhóm SCCG Nam Định, nhóm SCCG Nông Nghiệp, nhóm SVCG Công Nghiệp, nhóm SVCG Hà Nam, nhóm SVCG Thái Bình, nhóm SVCG Hải Hà,... và đông đảo các bạn giới trẻ tại Giáo Phận Bùi Chu đã có mặt tại Giáo Xứ Liễu Đề Ngày hôm nay. Uớc tính số lượng các thành viên tham dự lên tới khoảng hơn 1000 người.

Tiết mục mở đầu là doàn diễu hành của 6 Giáo Hạt và các đoàn tham dự đặc biệt có sự tham gia của hội kèn và đội trống Giáo Hạt Liễu Đề với 40 thành viên các chú đã cùng mang đến một bầu không khí mới cùng với các bạn sinh viên trẻ. Một không khí với tiếng kèn và trống thực sự náo nhiệt tại nơi đây - Liễu Đề - điểm hẹn của sức trẻ của nhiệt huyết và một tình yêu tuyệt hảo. Đây là lần thứ 5 SVCG Bùi Chu tổ chức thánh lễ truyền thống.

Dẫn đầu là Đội Danh Dự và Cờ Truyền Thống SVCG Bùi Chu. Tiếp theo đoàn là Hội SVCG TGP Hà Nội do anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt dẫn đầu, vị trí thứ hai trong đoàn diễu hành là đoàn khách mời nhóm SVCG Bắc Ninh - nhóm SVCG Bắc Ninh là một nhóm SV rất phát triển và hoạt động rất hiệu quả trong SVTGP Hà Nội, ngày hôm nay với sự góp mặt của 30 thành viên các bạn đã mang đến Đại Lễ ngày hôm nay những làn quan họ thân thương, tiếp theo là Giáo Hạt Quần Phương ? Ninh Cường - là các bạn học sinh ? sinh

viên trong sứ vụ học tập luôn nêu cao khẩu hiệu quyết sống đức tin trong lòng xã hội tự hào là miền đất của hai vị thánh tử đạo Việt Nam; đoàn diễu hành Đại Đồng - Thức Hoá - các bạn sinh viên đến từ huyện Giao Thuỷ nơi nổi tiếng với bãi biển Quất Lâm, vườn chim quốc gia... khá xa so với trung tâm đại hội Liễu Đề nhưng các bạn đã cùng quy tụ về đây trong ngày đại hội hôm nay; đoàn Kiên Chính - Tứ Trung; đoàn Tương Nam ? Báo Đáp - Nằm trọn vẹn trong hai huyện Nam Trực và Trực Ninh dưới sự dìu dắt của Cha đặc trách Nam Hưng, đây sẽ là điểm tổ chức Thánh Lễ Truyền Thống Bùi Chu năm 2010; đoàn Bùi Chu ? Phú Nhai - Nơi nổi tiếng với Cung Thánh Phú Nhai với rất nhiều kỉ lục nằm ở vườn ao Maria thuộc GP Bùi Chu, mang trên mình niềm tự hào đất Thánh.Và cuối cùng là đoàn chủ nhà Lạc Đạo - Liễu Đề.

Hình ảnh lá cờ với những biểu tượng như: con thuyền; trang sách; lửa Thánh; và hình thập giá đỏ quen thuộc đã trở nên hình ảnh tượng trưng cho thế hệ sinh viên công giáo thời đại mới, với nhiệt huyết, đạo đức Kitô hữu tự tin cùng con thuyền tri thức tiến bước vào đời. Lá cờ tiêu biểu cho SVCG trẻ từ từ được kéo lên trong lời hát Kinh Hoà Bình khiến mỗi thành viên khi tham dự đều tự ý thức trong mình một trách nhiệm phải luôn yêu thương và phụng vụ mọi người.

Cuộc phóng vấn Cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt - Phó ban phụ trách của Thánh Lễ Truyền Thống SVCG Bùi Chu.

17h40 tại khu vực thiết bị âm thanh ánh sáng, chúng tôi nhận ra một nhân vật đặc biết đang âm thầm đứng quan sát quy trình làm việc của ban tổ chức do chính các bạn SVCG Bùi Chu thực hiện ? đó là Cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt - Phó ban phụ trách của Thánh Lễ Truyền Thống SVCG Bùi Chu ngày hôm nay. Dù biết Cha đang rất bận cho công tác chuẩn bị, và giám sát chương trình, nhưng Cha đã rất vui vẻ rành thời gian nói chuyện với BTT.

PV: Thưa Cha, công tác chuẩn bị cho chương trình này được chuẩn bị như thế nào ạ?

-LM VQĐ: công tác được chuẩn bị cách đây 3 tháng, và trong thời gian gần đây, các bạn sinh viên đã về để chuẩn bị trước những công việc cơ bản như: sân khấu, hậu cần, bảo vệ, lễ tân, văn nghệ.....tất cả đều dành thời gian hoạch định công việc cũng như chuẩn bị phương tiện kĩ thuật, thiết bị cho các khâu quan trọng. Có 6 Giáo Hạt trong toàn GP Bùi Chu thay phiên đăng cai Thánh Lễ Truyền Thống và năm nay là Giáo Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề.

PV: Vậy thưa Cha trong quá trình tổ chức có gặp những khó khăn gì không ạ?

-LM VQĐ: Thứ nhất do thời tiết chưa ủng hộ như sáng nay trời đã mưa khá to trong khi mọi hoạt động đều hoạch định là tổ chức ngoài trời, thật may thời tiết chiều nay đã ổn định, trời trở nắng và thời tiết ủng hộ, rất tuyệt. Vấn đề thứ hai, các bạn sinh viên vừa trải qua chương trình tiếp sức mùa thi rất vất vả ngay sau đó đã trở về đây để hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước cho chương trình. Đó là cả một sự hi sinh trong âm thầm lặng lẽ của các bạn sinh viên, có bạn dù ở cách xa tới 40 -50km những dù đêm tối vẫn rất nhiệt tình với công việc của Thánh Lễ.

PV: Vậy Cha có muốn chia sẻ gì đối với chúng con không ạ?

-LM VQĐ: Vì chương trình hôm nay mang tính truyền thống, mỗi năm một lần nên chúng tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm do đó chương trình năm nay được chuẩn bị khá chu đáo và đã khắc phục những hạn chế của những năm trước tốt hơn. Chương trình ngày hôm nay còn mang ý nghĩa chia xẻ, gặp gỡ là cơ hội để anh em sinh viên cùng chia sẻ với nhau trong đời sống Đức Tin, quy tụ trong tình hiệp nhất tạo cho anh em sinh viên ý thức mang trên vai thiên sứ ? khí cụ bình an? của Thiên Chúa

PV: Dạ vâng, con cảm ơn Cha đã dành thời gian cho chúng con Chúng con xin chúc cho công việc của Cha được suôn sẻ và thánh lễ sẽ thành công tốt đẹp ạ.

-LM VQĐ: cảm ơn các bạn, mình cũng chúc BTT sẽ có kỳ làm việc thật hiệu quả.

Phỏng vấn anh Giacôbê Vũ Quốc Tỉnh - trưởng nhóm SVCG Bùi Chu

Bây giờ là 15h10. Nhóm phóng viên BTT chúng tôi đã cuộc trao đổi thông tin với anh Giacôbê Vũ Quốc Tỉnh - trưởng nhóm SVCG Bùi Chu - trưởng ban tổ chức lễ truyền thống SVCG Giáo Phận Bùi Chu.

PV: Thưa anh, để chuẩn bị cho Thánh Lễ truyền thống SVCG giáo phận Bùi Chu, ban tổ chức đã chuẩn bị từ khi nào?

- Quốc Tỉnh: Về thánh lễ chúng tôi đã chuẩn bị cách đây 3 ? 4 tháng và trực tiếp bắt tay vào ngày 15/7. Vào những ngày nắng nóng thì chúng tôi chuyển làm việc vào buổi tối.

PV: Vậy trong quá trình tiến hành công việc ban tổ chức có gặp khó khăn gì không?

- Quốc Tỉnh: Vì chúng tôi chuẩn bị trong thời gian dài, và đã lên kế hoạch rất cụ thể của từng công việc, vào mỗi ngày có khoảng 40 người làm việc liên tục nên gặp rất ít khó khăn.

PV: Và khó khăn hiện tại mà ban tổ chức gặp phải là gì?

- Quốc Tỉnh: Nói chung mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Điều mà chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt là vấn đề chỗ nghỉ ngơi cho mọi người về dự thánh lễ. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tại gia đình xung quanh giáo xứ đang bận vụ mùa nên không dám nhận lời với chúng tôi.

PV: Cho dến giờ phút này anh có thể ước chừng có khoảng bao nhiêu bạn trẻ đến dự lễ truyền thống?

- Quốc Tỉnh: Vào những giây phút đầu tiên, hơn 1000 thẻ để tham dự thánh lễ của chúng tôi đã được phát hết. So với năm ngoái thì số lượng đã tăng lên đáng kể, khoảng 400 người

trantiem1234
05-09-2010, 09:10 PM
Bạn viet _truong ơi sao bạn kiếm đâu nhiều ảnh SVCG 2009 với mình kũng kòn nhiều lắm nhưng mình kô đưa lên.mà mình chụp nhiều lắm sao kô có cái nào có mình vậy.

domphucth
05-09-2010, 09:28 PM
Lễ truyền thống Sinh viên Công giáo giáo phận Bùi Chu tại Liễu Đề
Ấn tượng đặc biệt đối với Thánh Lễ năm nay với một sân khấu hoành tráng được thiết kế kì công của chính những sinh viên Bùi Chu designer Giuse Vũ Quang Thiệp sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội ? trưởng nhóm Phùng Khoang ? trưởng hạt Tương Nam ? Báo Đáp. Với chủ đề: ? xin dùng con như khí cụ bình an? ? là lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Acc, nhờ vào lòng tin đối với Đức Kitô mà Ngài được mang dấu Thánh của Chúa. Tổng thể sân khấu được thiết kế dựa trên bàn tay phải của Thánh Phanxicô Acc, với mong muốn sinh viên và toàn thể giới trẻ sẽ luôn nhận được sự nâng đỡ và cầu bầu của Ngài cùng với Hội Thánh luôn ủ ấp và nuôi dưỡng thế hệ trẻ.

Theo em được biết thì sân khấu tại Liễu Đề là do anh nhạc sỹ Trần Phúc - Sa Châu thiết kế mừ

jcquoctinh
06-09-2010, 10:12 AM
Theo em được biết thì sân khấu tại Liễu Đề là do anh nhạc sỹ Trần Phúc - Sa Châu thiết kế mừ

Tác phẩm này của Thiệp em ạ, Anh Phúc cộng tác nữa. Trực tiếp thi công là 20 anh em sv Trung Lao và 1 số anh em trong các nhom khác nữa. anh nhớ khi đó thời tiết ban ngày nóng lắm, lên thi công vào ban đêm thời gian hoàn thành là 1 tuần. Đặc điểm ưu việt mà sân khấu này có là chịu được mưa to và gió lớn..( mình dự tính thời tiết xấu nhất có thể xảy ra mà.hiiiiiii)
Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều đã cộng tác và tổ chức 1 thánh lễ thành công. Cảm ơn Trường đã cho mọi người xem lại những hình ảnh thật quý giá.
Chúc mọi người luôn vui vẻ, an lành..hanhkj phúc

domphucth
06-09-2010, 01:31 PM
Tác phẩm này của Thiệp em ạ, Anh Phúc cộng tác nữa. Trực tiếp thi công là 20 anh em sv Trung Lao và 1 số anh em trong các nhom khác nữa. anh nhớ khi đó thời tiết ban ngày nóng lắm, lên thi công vào ban đêm thời gian hoàn thành là 1 tuần. Đặc điểm ưu việt mà sân khấu này có là chịu được mưa to và gió lớn..( mình dự tính thời tiết xấu nhất có thể xảy ra mà.hiiiiiii)
Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều đã cộng tác và tổ chức 1 thánh lễ thành công. Cảm ơn Trường đã cho mọi người xem lại những hình ảnh thật quý giá.
Chúc mọi người luôn vui vẻ, an lành..hanhkj phúc
Uhm cám ơn tất cả mọi người. Đặc biệt thay mặt tất cả mọi người cám ơn bác Tỉnh nhà mình. Bác cũng vất vả không kém mà.Hihi

mi nuong
23-09-2010, 01:28 PM
duoc xem lai nhung hinh anh le TTSV NAM 2009 em thay minh nhu dang dc quay tro lai nhug ngay do,em ko biet noi the nao nhug e thay rat vui va khi the,tuy buoi le da qua di nhu em se ko bao gio quen, da qua di cach day 1nam roi nhug moi lan xem lai em lai co cam giac nhu no moi chi dien ra ngay hom qua tam trang that kho ta

N@mT@o
23-09-2010, 06:17 PM
tiếc rằng trong đợt đó mình không tham gia.
anh chị em nhà mình trông rất hồ hởi thật là một đại lễ
ai còn khả năng thì post lên đi để cho những người không tham gia được xem lại khung cảnh ngày đại lễ đó.