PDA

View Full Version : Giáo xứ Lạc Thànhtuongnamxu
30-07-2010, 08:46 PM
Giáo xứ Lạc Thành
Xã Xuân Phú- Xuân trường- Nam Định
giáo hạt Phú Nhai
Lm chánh xứ: Jos Lê Ngọc Hoàn

Một số hình ảnh nhà thờ giáo xứ Lạc Thành:

1164

1165

1166

1167

1168

1169

tuongnamxu
20-12-2011, 07:11 PM
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-LacThanh-00.jpg

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-LacThanh-00-1.jpg

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-LacThanh-01.jpg

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-LacThanh-02.jpg

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-LacThanh-03.jpg

tuongnamxu
04-01-2012, 03:57 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56557971.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56557931.jpg
nhà thờ họ Trung Đồng

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56557883.jpg
nhà thờ họ Lãng Lăng

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56557632.jpg
họ thánh Vinh Sơn

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56558023.jpg