PDA

View Full Version : giáo xứ Vinh Phútuongnamxu
23-05-2010, 02:20 PM
674
nhà thờ giáo xứ Vinh Phú
xã Nghĩa Hải- Nghĩa Hưng